Quỹ khuyến học
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
10/01/2018 18:50:34 PM

Danh sách ủng hộ Quỹ khuyến học

(Lượt xem: 2158)

(Cập nhật liên tục)

Xin chân thành cám ơn các cơ quan, đơn vị, và nhà hảo tâm sau đã ủng hộ Quỹ Khuyến học cho trẻ em tại Điện Biên

 TT Ngày Họ tên/Nội dung
địa chỉ
     Số tiền
     ủng hộ       
  THÁNG 10/2016  
 
1
18/10 CFRC nhận giải thưởng Tổ chức truyền cảm hứng về minh bạch và trách nhiệm giải trình 2016
Hà Nội  15.000.000
2
  CFRC được Hội Khuyến học khen thưởng là Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc
Hà Nội 1.500.000
 3   Bà Đỗ Bắc Ninh
Hà Nội               
1.000.000
  THÁNG 12/2016         
 4   Ông Nguyễn Lương Phán Hà Nội 100.000
 5   Bà Nguyễn Thị Bắc Thái Nguyên          1.000.000
   THÁNG 4/2017     
 6   Bà Lê Thị Loan Hồ Chí Minh     1.000.000
 7   UBND huyện Tuần Giáo khen thưởng Dự án Tăng cường năng lực và hỗ trợ giàm nghèo bền vững
tại Tuần Giáo
Tuần Giáo              500,000
    THÁNG 5/2017
   
 8   Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần  Hồ Chí Minh            1.000.000
   THÁNG 6/2017
   
 9   Bà Đinh Thu Hồng  Mỹ 20.000.000
    THÁNG 7/2017
   
 10    Dự án STU Tuần Giáo 2.000.000 
 11   Bà Đỗ Xuân Ánh Hà Nội 1.000.000
 12   Bà Phạm Thị Phương Liên
 Hà Nội
1.000.000
 
   THÁNG 10/2017    
 12    Công ty RVTC Hà Nội 140.250.000 
   THÁNG 12/2017    
    Diệm Thị Thanh  Thái Nguyên 1.000.000
     Tô Thị Hương Thái Nguyên 1.000.000