Thư viện
 • Quảng cáo 2
 • Banner STU
 • Quy sua cho tre phoi nhiem
 • MixMarket
Đối tác
 • Canadian Cooperative AssociationCordaid
 • RabobankRimansi
 • FordActionaid Vietnam
 • ChemonicsMcKnight
 • The Asia FoundationCFLI
22/06/2014 22:00:37 PM

Thông tư 340/2002 về thành lập chi nhánh của Philippines

(Lượt xem: 1077)

Ngày ban hành: 30.07.2002

THÔNG TƯ SỐ 340

Năm 2002

Theo Nghị quyết số 1040 ngày 18 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng Tiền tệ, các nguyên tắc và quy định về thiết lập chi nhánh/điểm phát và thu nợ của ngân hàng định hướng tài chính vi mô thành lập theo Thông tư 273 và về thiết lập các chi nhánh/điểm phát và thu nợ định hướng tài chính vi mô của các ngân hàng không định hướng tài chính vi mô được quy định như sau:

Điều 1. Đăng ký thiết lập chi nhánh. Hồ sơ xin thành lập chi nhánh/ điểm phát và thu nợ của ngân hàng được ký bởi Chủ tịch ngân hàng hoặc cán bộ có cấp bậc tương tự và cần được nộp cùng với tối thiểu những thông tin/tài liệu sau:

 1. Bản sao nghị quyết của Hội đồng quản trị của ngân hàng ủy quyền việc thành lập chi nhánh/ điểm phát và thu nợ và chỉ định địa điểm dự kiến.
 2. Một nghiên cứu khả thi cho thời gian hai năm đầu hoạt động của chi nhánh/điểm phát và thu nợ dự kiến.
 3. Cấu trúc tổ chức của chi nhánh/ điểm phát và thu nợ dự kiến cho thấy cơ cấu nhân sự dự kiến.
 4. Chứng chỉ ký bởi Chủ tịch hoặc cán bộ có cấp bậc tương tự chứng nhận rằng ngân hàng đã đáp ứng yêu cầu về vốn và các tiêu chuẩn cấp phép cũng như các yêu cầu bổ sung trong mục b, điều 2, mục a.iii, a.iv và e, Điều 3 của Thông tư này
 5. Một sổ tay vận hành tài chính vi mô được phê duyệt bởi hội đồng quản trị (đối với ngân hàng không định hướng tài chính vi mô)
 6. Trong trường hợp ngân hàng không định hướng tài chính vi mô, một chứng chỉ ký bởi Chủ tịch hoặc cán bộ có cấp bậc tương tự chứng tỏ rằng ngân hàng có ít nhất 1 năm hoạt động tài chính vi mô, kèm theo hồ sơ của các khách hàng tài chính vi mô hiện tại hoặc có người có kinh nghiệm về tài chính vi mô.

Điều 2. Yêu cầu vốn

 1. Vốn phân bổ cho từng chi nhánh/ điểm phát và thu nợ dự kiến thành lập như sau (đơn vị: triệu peso):

Hình thức ngân hàng                                   Số tiền

Ngân hàng đa năng và NH thương mại           20

NH tiết kiệm và NH hợp tác cấp quốc gia        5

NH nông thân và NH hợp tác cấp địa phương   2.5

 1. Tỷ lệ vốn tối thiểu (CAR) tại thời điểm nộp hồ sơ không được thấp hơn 12%.
 2. Ngân hàng nông thôn hoặc ngân hàng hợp tác cấp địa phương có tài khoản vốn chưa dùng đến ít hơn 10 triệu peso không được phép thiết lập chi nhánh/ điểm phát và thu nợ.

Yêu cầu vốn theo điểm (a) trên đây đối với từng chi nhánh/ điểm phát và thu nợ không nhất thiết phải là vốn huy động mới mà có thể bao gồm các tài khoản vốn hiện tại nếu ngân hàng nộp đơn có vốn dư thừa. Số vốn trên sẽ được trừ đi, trên lý thuyết, từ các tài khoản vốn chưa dùng đến cho mục đích xác định việc tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu (10%) và xác định xem ngân hàng nộp hồ sơ có cần bổ sung vốn cho chi nhánh/ điểm phát và thu nợ dự kiếm thành lập hay không.

Đối với mục đích này, ngân hàng nộp đơn thành lập chi nhánh/ điểm phát và thu nợ không cần bổ sung thêm vốn mới nếu tỷ lệ vốn tối thiểu sau khi điều chỉnh số vốn yêu cầu đối với chi nhánh/ điểm phát và thu nợ trên lý thuyết vẫn cao bằng hoặc cao hơn 10%. Trong trường hợp ngược lại, ngân hàng được yêu cầu bổ sung thêm vốn mới để đảm bảo tỷ lệ vốn tối thiểu đạt tối thiểu 10%.

Điều 3. Các yêu cầu/hạn chế bổ sung. Bên cạnh những yêu cầu cấp phép chung, việc thành lập chi nhánh/ điểm phát và thu nợ cần đáp ứng những điều kiện sau:

 1. Đối với tất cả các loại hình ngân hàng
 2. Chi nhánh/ điểm phát và thu nợ dự kiến thành lập có một hệ thống đầy đủ để theo dõi nợ, cho phép giám sát hàng ngày việc phát vốn, thu hồi vốn và chậm trả, các khoản nợ tái cấu trúc hoặc tái cấp vốn.
 3. Chi nhánh dự kiến phải được quản lý bởi một người có đủ kinh nghiệm hoặc được đào tạo về tài chính vi mô.
 4. Ngân hàng có sẵn một hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với hoạt động bao gồm mô tả chi tiết về người chịu trách nhiệm quản trị rủi ro, hệ thống đo lường rủi ro, các giới hạn rủi ro cấu trúc thích hợp, hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và hệ thống báo cáo rủi ro hoàn thiện, kịp thời và hiệu quả.
 5. Xếp hạng theo bộ chỉ số CAMELS của ngân hàng phải đạt tối thiểu “3” với điểm Quản lý không thấp hơn “3”.
 6. Chi nhánh chỉ có thể thiết lập ở những nơi chưa được phục vụ đầy đủ bởi các phòng giao dịch tài chính vi mô.
 7. Điểm phát và thu nợ chỉ có thể được thiết lập trong khu vực mà trụ sở hoặc chi nhánh chính được đặt và tại các tỉnh giáp với tỉnh nơi có trụ sở/chi  nhánh chính hoạt động (áp dụng với tất cả các loại hình ngân hàng trù ngân hàng nông thôn và ngân hàng hợp tác cấp địa phương)

vii.  Hoạt động của điểm phát và thu nợ được giới hạn trong thu, phát nợ và nhận tiền gửi từ khách hàng tài chính vi mô. Các điểm này không được duy trì tiền mặt và các tài sản tương tự tiền mặt. Tiền thu được từ thu hồi vốn và các khoản tiền gửi sau khi trừ đi vốn phát ra được gửi về trụ sở, chi nhánh chính hoặc bất cứ ngân hàng nào trong phạm vi tiếp cận trong cùng ngày. Các yêu cầu về an ninh, cơ sở hạ tầng và các yêu cầu khác đối với ngân hàng thông thường không áp dụng cho điểm phát và thu nợ. Tuy nhiên, các điểm này không được phép thực hiện những yêu cầu trên.

 1. Đối với ngân hàng tiết kiệm và ngân hàng hợp tác cấp quốc gia
 2. Ngân hàng tiết kiệm hoặc ngân hàng hợp tác cấp quốc gia có tài khoản vốn chưa dùng đến từ 650 triệu peso trở lên có thể thiết lập các chi nhánh trên toàn quốc. Ngân hàng tiết kiệm hoặc ngân hàng hợp tác cấp quốc gia có tài khoản vốn chưa dùng ít hơn 650 triệu chỉ được phép thiết lập các chi nhánh trong khu vực đặt trụ sở chính và các tỉnh bên cạnh tỉnh mà trụ sở chính đang đặt.
  1. Đối với ngân hàng nông thôn và ngân hàng hợp tác cấp địa phương
  2. Ngân hàng nông thôn hoặc ngân hàng hợp tác cấp địa phương có tài khoản vốn chưa dùng đến từ 10 triệu peso tới dưới 50 triệu peso có thể được phép thiết lập chi nhánh/điểm thu phát nợ tại bất cứ nơi nào trong địa phận tỉnh nơi có trụ sở của ngân hàng hoặc trong các trị trấn hoặc thành phố liền kề với trị trấn hoặc thành phố nơi đặt trụ sở;
  3. Ngân hàng nông thôn hoặc ngân hàng hợp tác cấp địa phương có tài khoản vốn chưa dùng đến từ 50 triệu peso trở lên  được có thể được phép thiết lập chi nhánh/điểm thu phát nợ tại bất cứ nơi nào trong khu vực nơi có trụ sở của ngân hàng hoặc trong các tỉnh liền kề với nơi đặt trụ sở.
   1. Đối với các ngân hàng không định hướng tài chính vi mô
   2. Ít nhất 70% tiền gửi tại chi nhánh dự kiến được thành lập phải được cho khách hàng tài chính vi mô đủ tiêu chuẩn vay và các khoản vay vi mô của chi nhánh trên phải luôn chiếm ít nhất 50% tổng dư nợ.
    1. Đối với ngân hàng định hướng tài chính vi mô
    2. Hoạt động có lãi trong ít nhất 1 năm

Điều 4. Các điều khoản của các quy định hiện hành về thành lập chi nhánh về ngày khai trương của chi nhánh được phép thành lập và các yêu cầu về khai trương cũng được áp dụng cho chi nhánh/điểm thu pháp nợ trong thông tư này. Việc hạn chế thành lập chi nhánh/các văn phòng khác bởi ngân hàng không định hướng tài chính vi mô tiếp tục có hiệu lực.

Điều 5. Hiệu lực. Việc vi phạm các điều khoản trong thông tư này sẽ là cơ sở để hủy việc thành lập chi nhánh và đóng cửa chi nhánh/điểm thu phát nợ đã thiết lập mà không ảnh hưởng tới việc ban hành các quy định hình sự và hành chính theo Điều 36 và Điều 37 của Đạo luật 7653 (“Luật Ngân hàng trung ương mới”).

Thông tư này có hiệu lực ngay lập tức.