Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
12/05/2013 10:13:47 AM

Các lĩnh vực hoạt động của CFRC

(Lượt xem: 2615)

Tài chính vi mô

 - Phối hợp nghiên cứu chính sách: tạo dựng môi trường thuận lợi cho tài chính vi mô phát triển: thiết lập các chuẩn mực tài chính an toàn, quảng bá để áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức có hoạt động chương trình này.
- Cung cấp dịch vụ thiết kế mô hình, tổ chức thực hiện tài chính vi mô, kiểm tra giám sát và đánh giá tác động.

- Đào tạo tăng cường năng lực cho các tổ chức hoạt động tài chính vi mô, khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm.

- Hỗ trợ các chương trình tài chính vi mô chuyển đổi thành các tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân sẵn sàng hội nhập ngành tài chính chính thức của Việt Nam.
 

 

Bảo hiểm vi mô

 

        

- Tham gia nghiên cứu và xây dựng chính sách có liên quan tới bảo hiểm vi mô dành cho đối tượng có thu nhập thấp.
- Tư vấn và thiết kế mô hình hoạt động bảo hiểm vi mô
- Biên soạn tài liệu và cung cấp các khóa đào tạo cán bộ quản lý chương trình bảo hiểm vi mô, đào tạo cán bộ truyên truyền (TOT) và đào tạo khách hàng.
- Lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh bảo hiểm vi mô
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động bảo hiểm vi mô
 Hỗ trợ phát triển kinh doanh 
 
- Hỗ trợ các mô hình kinh doanh vi mô tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thông qua việc phát hiện và phát triển các cơ hội sinh kế, tăng cường kiến thức và kỹ năng, kết nối thị trường...


 Hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao trong quản lý hoạt động tài chính vi mô, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp.
- Thiết kế phần mềm quản lý hoạt động tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô, đào tạo nhân viên vận hành và áp dụng trong toàn hệ thống thuộc mạng lưới M7.
- Dịch vụ tư vấn dự án (thiết kế, nghiên cứu, đánh giá..) 

  

  CFRC tập huấn về phần mềm cho các cán bộ kế toán M7


Phát triển cộng đồng - Nâng cao năng lực
Đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở, trọng tâm là phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số thuộc địa bàn miền núi, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập. Phát hành bản tin nghiệp vụ, khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin để mở rộng hình ảnh, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức trong và ngoài nước.  

                               
         
CFRC đã cung cấp nhiều khóa đào tạo, tập huấn trên khắp cả nước. 
 


Vận động chính sách

CFRC tham gia tuyên truyền vận động, góp ý trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm trên website, chuyên san hoặc hội nghị hội thảo trong ngoài nước để tạo dựng môi trường pháp lí thuận lợi cho các hoạt động tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô và phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, cải thiện an sinh xã hội.

                                 


                  
CFRC giúp M7-Điện Biên Phủ chuyển đổi thành công sang quỹ xã hội