Hoạt động
 • Quảng cáo 2
 • Banner STU
 • Quy sua cho tre phoi nhiem
 • MixMarket
Đối tác
 • Canadian Cooperative AssociationCordaid
 • RabobankRimansi
 • FordActionaid Vietnam
 • ChemonicsMcKnight
 • The Asia FoundationCFLI
06/02/2013 13:44:33 PM

Giới thiệu dự án M7- Sức khỏe bền vững

(Lượt xem: 1877)

Tên:

Dự án “Cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô M7 cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để tạo việc làm và thu nhập”

Thời gian:

15/6/2012 – 30/9/2014

Nhà tài trợ:

USAID

Đối tượng:

Người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và những người sau cai

Vùng hoạt động

Đông Triều, Uông Bí (Quảng Ninh)

Huyện Tuần Giáo, Huyện Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Đối tác thực hiện

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên

Các phòng khám ngoại trú (OPC) tại các địa phương


Với thành công của dự án HIV nơi làm việc do tổ chức Chemonics International Inc. thực hiện với Tổ chức TCVM một thành viên Tình Thương (TYM) và Ngân hàng chính sách xã hội từ năm 2008, Tổ chức USAID tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình thông qua việc tài trợ Mạng lưới TCVM M7 trong giai đoạn 6/2012 - 9/2014.

Mục đích

Dự án nhằm cung cấp các cơ hội việc làm và phát triển sinh kế cho người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và những người sau cai, tạo điều kiện cho họ tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm thiểu khả năng tổn thương về kinh tế và nguy cơ lây nhiễm HIV.

Mục tiêu

(1) Các thành viên M7 sẽ có cách và hiểu đúng về trách nhiệm hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế và lồng ghép nhóm này vào hệ thống hiện hành của Quỹ (MIS),

(2) Thiết lập được quan hệ và hợp tác với cơ quan y tế để tiếp cận đối tượng và tiếp nhận chuyển gửi,

(3) 400 người thuộc nhóm đối tượng được tiếp cận dịch vụ của M7,

(4) 400 người thuộc nhóm đối tượng được đào tạo và tư vấn về dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS).


Cơ cấu dự án

Dự án được triển khai theo mô hình hợp tác công tư PP với sự tham gia của các đối tác là các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV tại hai tỉnh Điện Biên và Quảng Ninh, nơi có hoạt động của các tổ chức thành viên M7, trong đó:

 • - M7 chịu trách nhiệm cung cấp sản phẩm tín dụng, giám sát, thu hồi vốn, báo cáo, và quản lý, đào tạo tư vấn về phát triển kinh doanh
 • - Các Trung tâm y tế địa phương chịu trách nhiệm tư vấn, điều trị, chăm sóc, sàng lọc thông tin và chuyển gửi khách hàng, hỗ trợ giám sát

Điều phối dự án: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC).


Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật và tài chính:

 • - Dự án HIV nơi làm việc của USAID do Chemonics International Inc. thực hiện (giai đoạn 6 - 9/2012)
 • - Dự án Pathways của USAID do RTI International cùng các đối tác địa phương (CCRD, SCRD,...) và FHI 360 (giai đoạn 9/2012 - 9/2014).