Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
06/02/2013 13:52:26 PM

DA20: Dự án "Chương trình quyền phụ nữ"

(Lượt xem: 1766)


                                            

Dự án “Quyền Phụ nữ: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy phụ nữ tham chính” do AAV và Irish Aid tài trợ bắt đầu triển khai tại Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội từ tháng 8, 2012.

Mục tiêu của dự án: 
(i) Huy động phụ nữ và trẻ em gái tại các địa bàn dự án phản đối và chống lại các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; 
(ii) Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc gây ảnh hưởng chính sách nhằm nâng cao chất lượng, sự bình đẳng và đáp ứng giới của các dịch vụ công cho người dân tại các địa bàn dự án.

Một trong những hoạt động của dự án nhằm đạt được mục tiêu là cùng chính quyền hỗ trợ phụ nữ & cộng đồng tiếp cận các dịch vụ công có chất lượng thông qua các mô hình đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Hoạt động chính
   - Thành lập các nhóm tự quản (REFLECT) nhằm giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình;
   - Thiết lập các "địa chỉ tin cậy" để trợ giúp các nạn nhân bạo lực gia đình;
   - Thiết lập các góc thông tin và trung tâm tư vấn tại trường học và cộng đồng;
   - Hỗ trợ dịch vụ công.