Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
28/12/2018 09:32:32 AM

Tầm nhìn sứ mệnh

(Lượt xem: 5026)


Tôn chỉ 
Hướng tới xây dựng một xã hội, mà trong đó, mọi người đều được học hành, mọi tiềm năng đều được khơi dậy và phát huy, một cuộc sống có phẩm giá, chan hòa tình yêu thương và sự tôn trọng

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức kiên định hỗ trợ phát triển nguồn lực, cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện và sinh kế bền vững, đáp ứng các nhu cầu đa dạng ngày càng tăng của nhóm gặp thách thức về kinh tế - xã hội, đặc biệt phụ nữ và nhóm tộc người thiểu số ở các vùng miền khó khăn

Sứ mệnh

Tham gia tích cực vào tiến trình tạo dựng môi trường pháp lí và hỗ trợ kĩ thuật, nhằm khuyến khích phát triển TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN; Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, bình đẳng giới và phát triển cộng đồng; Cung cấp nhiều lựa chọn cho nhóm gặp thách thức về kinh tế - xã hội và nhóm yếu thế, giúp họ dễ dàng tiếp cận, có được các cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống và vị thế.

Các lĩnh vực hoạt động

(1) Tăng cường năng lực cho người dân và lãnh đạo địa phương;

(2) Xây dựng và phát triển Chương trình Tài chính vi mô Cộng đồng CMF;

(3) Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững;

(4) Tham gia chương trình xây dựng xã hội học tập và các chương trình xã hội khác;

(5) Vận động chính sách -  kết nối đầu tư và vận động nguồn