Thư viện
 • Quảng cáo 2
 • Banner STU
 • Quy sua cho tre phoi nhiem
 • MixMarket
Đối tác
 • Canadian Cooperative AssociationCordaid
 • RabobankRimansi
 • FordActionaid Vietnam
 • ChemonicsMcKnight
 • The Asia FoundationCFLI
26/06/2014 11:52:31 AM

Thông tư 273/2011 về cấp phép cho NH TCVM của Philippines

(Lượt xem: 1278)

Tải tài liệu tham khảo tại đây
Ngân hàng Trung ương Philippin

Maynila, Manila

Văn phòng Thống đốc

Thông tư số 273

Năm 2001

Trong Nghị quyết số 147 ngày 25 tháng 1 năm 2001, Hội đồng Tiền tệ đã phê duyệt việc nới lỏng một phần hạn chế cấp phép mới ngân hàng tiết kiệm và ngân hàng nông thôn để cho phép sự tham gia của các ngân hàng chuyên về tài chính vi mô, như sau:

Điều 1. Các ngân hàng chuyên về tài chính vi mô có thể được thành lập một cách chọn lọc, ưu tiên tại các khu vực chưa được phục vụ một cách đầy đủ bởi các ngân hàng nông thôn hiện tại hoặc các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng chuyên về tài chính vi mô, với các điều kiện bổ sung sau (cùng với các yêu cầu cấp phép chung):

 1. Ngân hàng chuyên về tài chính vi mô sẽ được thành lập phải dưới dạng ngân hàng tiết kiệm hoặc ngân hàng nông thôn;
 2. Vốn của ngân hàng chuyên về tài chính vi mô được thành lập thuộc sở hữu bởi các cá nhân, các pháp nhân hoặc cả hai;
 3. Trong trường hợp một ngân hàng nông thôn được thành lập như một ngân hàng tài chính vi mô, vốn góp cổ phần tối thiểu bằng mức cao hơn trong giữa hai mức: 5 triệu peso hoặc mức vốn góp quy định hiện tại đối với ngân hàng nông nghiệp. Yêu cầu vốn hóa theo các quy định hiện hành được áp dụng cho ngân hàng tiết kiệm;
 4. Những người vận hành có đủ năng lực thực hiện tài chính vi mô, thể hiện bằng những điều sau:
  1. Ít nhất 20% vốn góp cổ phẩn của ngân hàng được thành lập phải được sở hữu bởi cá nhân hoặc pháp nhân có kinh nghiệm về tài chính vi mô.
  2. Phần lớn các thành viên của Hội đồng quản trị có kinh nghiệm về tài chính vi mô và ít nhất một thành viên có kinh nghiệm thực tế về ngân hàng.
  3. Ngân hàng được thành lập phải có ít nhất một hệ thống quản lý nợ cho phép giám soát hàng ngày việc phát vốn, thu hồi và chậm trả, và bất cứ khoản nợ tái cơ câu hoặc đảo nào.
 5. Ngoài các yêu cầu đối với thành lập ngân hàng nói chung, hồ sơ xin thành lập ngân hàng tài chính vi mô cần có thêm những tài liệu sau:
  1. Tuyên bố tầm nhìn và sức mệnh với thể hiện một cách rõ ràng cam kết phục vụ khách hàng thu nhập thấp
  2. Sổ tay vận hành bao gồm hệ thống và quy trình hành chính và tín dụng. Sổ tay cần thống nhất với các nguyên tắc cốt lõi, tính chất và đặc điểm tài chính vi mô như trong Phụ lục A.
 6. Ít nhất 50% của dư nợ gộp tại bất kỳ thời điểm nào cần có khoản vay tài chính vi mô như định nghĩa trong các quy định hiện hành của Ngân hàng Trung Ương Philippin.

Điều 2. Quy định về việc Chủ tịch, Giám đốc vận hành hoặc Tổng giám đốc của ngân hàng nông thôn hoặc ngân hàng tiết kiệm phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về tài chính và/hoặc ngân hàng có thể được thay thế bởi kinh nghiệm về tài chính vi mô trong trượng hợp các cán bộ của tổ chức tài chính vi nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền để thành lập hoặc chuyển đổi thành một ngân hàng nông thôn hoặc ngân hàng tiết kiệm, với điều kiện các bộ đó có bằng đại học.

Điều 3. Liên quan tới tiêu chuẩn thành lập chi nhánh, ngân hàng chuyên về tài chính vi mô cũng được miễn khỏi quy định hạn chế thành lập chi nhánh ngân hàng. Sau một năm hoạt động có lãi, ngân hàng tài chính vi mô có thể đăng ký thành lập chi nhánh nhưng Hội đồng Tiền tệ có thể yêu cầu tăng vốn bổ sung đối với mỗi chi nhánh bên cạnh mức vốn tối thiểu của ngân hàng tiết kiệm/ngân hàng nông thôn.

Điều 4. Các tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động nếu muốn đăng ký thành lập hoặc chuyển đổi thành ngân hàng tiết kiệm có thể được phép chuyển đổi các chi nhánh/phòng giao dịch hiện tại thành chi nhánh của ngân hàng đăng ký thành lập bằng cách đăng ký đồng thời cho mục đích trên. Tuy nhiên, yêu cầu chung về thành lập chi nhánh, đặc biệt là quy định về mức vốn hóa, cần được đáp ứng. Bên cạnh đó, phải có bằng chứng cho thấy khu vực đó chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng nông thôn hiện tại.

Thông tư này có hiệu lực ngay lập tức.

Thay mặt Hội đồng Tiền tệ

RAFAEL B. BUENAVENTURA

Thống đốc