Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 14:45:51 PM

Báo cáo hoạt động năm của STU

(Lượt xem: 1890)

  Con số về phát triển tổ chức

           12/2012        12/2013         12/2014
Số thành viên   :   1.018    1.835   2.319 
Số TV là dân tộc thiểu số  :  803    1.575   2.031 
Số cụm  : 34    56   69 
Số xã triển khai  : 4    6   10


Kết quả tài chính

          12/2012            12/2013             12/2014
Dư tiết kiệm  181.548.200     594.949.000   2.711.327.000 
Số món vay phát ra :  1.202    2.906   4.281
Tổng giá trị vốn phát ra :  8.223.000.000    16.780.000.000   24.831.500.000
Tổng dư nợ  4.094.727.000    8.223.000.000   12.090.799.000
PAR  0%    0.12%  
OSS  101%    135%   134% 
FSS  59%    89%   99%


Báo cáo năm 2012 

Báo cáo năm 2013

Báo cáo năm 2014
Các tin đã đăng