Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
11/07/2012 11:24:23 AM

Nâng cao năng lực tài chính kế toán cho cán bộ Mạng lưới M7

(Lượt xem: 1541)

Trong ba ngày từ 26 – 28/11/2011, Trung tâm Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) đã tổ chức khóa huấn luyện “Chế độ kế toán cho tổ chức tín dụng” cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ tài chính kế toán của Mạng lưới M7.

Giảng viên được mời là Thạc sỹ Phạm Thị Thơm, Trưởng phòng Chế độ, Vụ Kế toán Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khóa học đã cung cấp cho các cán bộ của M7 những kiến thức để bổ trợ cho công tác thực tế, và để các tổ chức chuẩn bị tốt hơn nữa về mặt nhân sự, hệ thống cho bước tiến tiếp theo khi trở thành tổ chức TCVM được cấp phép.