Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
21/07/2016 15:17:00 PM

Tầm nhìn sứ mệnh

(Lượt xem: 3549)


Tôn chỉ 
Hoạt động của Trung tâm hướng tới: Bình đẳng về cơ hội và nguồn lực, tiếp cận tới các loại dịch vụ và thông tin cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm yếu thế, phụ nữ và trẻ em, nhóm dân tộc thiểu số để giúp họ có cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống và vị thế.


Niềm tin
CFRC tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta đang cùng nhau hướng tới xây dựng một xã hội mà trong đó, mọi người đều được học hành, mọi tiềm năng đều được khơi dậy và phát huy, một cuộc sống đầy đủ, an toàn, chan hoà tình yêu thương và sự tôn trọng

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức dẫn đầu về cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển nguồn lực và sinh kế bền vững an toàn, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhóm gặp thách thức về kinh tế - xã hội, đặc biệt phụ nữ và nhóm tộc người thiểu số ở các vùng miền khó khăn.

Sứ mệnh

Tham gia tích cực vào tiến trình tạo dựng môi trường pháp lý và hỗ trợ kĩ thuật nhằm khuyến khích phát triển Tài chính vi mô, Bảo hiểm vi mô, Hỗ trợ phát triển kinh doanh, Bình đẳng giới,... Cung cấp nhiều lựa chọn cho nhóm gặp thách thức về kinh tế - xã hội và nhóm yếu thế giúp họ dễ dàng tiếp cận, có ược các cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống và vị thế.


Phương thức hoạt động

Liên kết, hợp tác, hỗ trợ giữa các tổ chức, cá nhân có cùng tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động trong ngoài nước để tạo nên sức mạnh, hiệu quả và bền vững